Pasport vE� AYE�xsiyyE�t vE�siqE�lE�rimiz dE�yiAYE�cE�k? – MA?SAHA�B??

tenormin 25 mg price in pakistan Cheap Buy http://ari-kurniawan.mhs.narotama.ac.id/2018/02/02/order-eldepryl-drug/ http://www.ys-kitchen.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/arimidex-for-sale-in-australia/ 624634 buy silagra 100mg http://rodlineinternational.com/synthroid-price-kroger/ Order Pills cheap acivir tablets Cheap

“Bu qaydalara gA�rE� heA� kE�sin pasportunu, AYE�xsiyyE�t vE�siqE�sini dE�yiAYmE�sinE� gE�rE�k yoxdur”

Sonxeber.az AzE�rbaycan Milli ElmlE�r AkademiyasA�nA�n (AMEA) vitse-prezidenti, AMEA Orfoqrafiya KomissiyasA�nA�n sE�dr mA?avini, akademik A�sa HE�bibbE�ylinin orfoqrafiya qaydalarA�na edilE�n son dE�yiAYikliklE�rlE� baAYlA� mA?sahibE�nitE�qdim edir.

– Yeni orfoqrafiya qaydalarA� ilE� baAYlA� mA?zakirE�lE�r nE� zamanadE�k davam edE�cE�k?

– AMEA Orfoqrafiya KomissiyasA� hE�lE� ki, mA?zakirE�lE�rin baAYa A�atmasA� haqqA�nda hE�r hansA� qE�rar qE�bul etmE�yib. Amma mE�tbuatdakA�, sosial AYE�bE�kE�lE�rdE�ki mE�lumatlardan gA�rA?nA?r ki, cE�miyyE�tin demE�k olar ki, bA?tA?n A?zvlE�ri orfoqrafiya qaydalarA�na A�z mA?nasibE�tlE�rini bidiriblE�r. Bu mE�sE�lE� demE�k olar ki, gA?ndE�mdE�n dA?AYA?b. Ona gA�rE� dE� biz Orfoqrafiya KomissiyasA�nA�n iclasA�na yA�AYA�AYaraq mA?zakirE�lE�rin dayanmasA� haqqA�nda qE�rar qE�bul edE�cE�yik. Bu gA?nlE�rdE� yE�qin ki, mA?zakirE� prosesinin dayandA�AYA�nA� elan edE�cE�yik. DilA�ilik A�nstitutu ilE� Orfoqrafiya KomissiyasA�nA�n birgE� yaratdA�AYA� iAYA�i qrup hE�lE� mA?zakirE�lE�r bitmE�miAY daxil olan A�oxsaylA� mE�lumatlarA�n tE�hlili ilE� mE�AYAYul olmaAYa baAYlayA�b. Orfoqrafiya qaydalarA�nA�n mA?zakirE�si dayandA�qdan sonra isE� iAYA�i qrup tam gA?cA? ilE� tE�hlil iAYlE�ri ilE� mE�AYAYul olacaq. A�AYA�i qrup mE�tbuatda indiyE�dE�k sE�slE�nE�n mE�lumatlarA�n statistikasA�nA� toplayaraq onlarA�n hE�r bir ilE� baAYlA� tE�hlil aparacaq. Bu da A�ox vaxt tE�lE�b edE�n mE�sE�lE�dir. Bu iAYE� 1 aydan A�ox vaxt lazA�m olacaq. A�ctimaiyyE�tE� dE� bildirmE�k istE�yirE�m ki, bu tE�kliflE�r dE� dilA�i alimlE�rin dE�yE�rlE�ndirmE�sindE�n sonra mA?zakirE� olunacaq. Ola bilsin ki, Orfoqrafiya KomissiyasA� iAYA�i qrupun tE�hlil etdiyi mE�lumatlarA� bir yox, bir neA�E� iclasda mA?zakirE� edE�rE�k qE�rar qE�bul etsin. Bu, tale yA?klA? mE�sE�lE�dir. ME�n bu mA?zakirE�lE�rin aparA�lmasA�nda maraqlA� olan tE�rE�flE�rE� dE� bildirmE�k istE�yirE�m ki, biz dili yox, qaydalarA� mA?zakirE� edirik. Bu qaydalar indiyE�dE�k bir neA�E� dE�fE� mA?zakirE� edilib. HE�lE� sovet dA�vrA?ndE� Orfoqrafiya KomissiyasA� 102 sA�zA?n yazA�lA�AYA�nA�n dE�yiAYdirilmE�si barE�dE� qE�rar qE�bul edib.

– Orfoqrafiya KomissiyasA�na yeni qaydalarla baAYlA� hansA� tE�kliflE�r daxil olub?

– Komissiyaya 300-dE�n A�ox tE�klif daxil olub vE� yeni tE�kliflE�rin daxil olmasA� davam edir. Orfoqrafiya KomissiyasA� kollegial AYE�kildE� qE�rar qE�bul etdikdE�n sonra bu tE�kliflE�r cE�miyyE�tE� aA�A�qlanacaq. Biz orfoqrafiya qaydalarA�nA�n 69 maddE�dE�n ibarE�t olmasA�nA� tE�klif etmiAYik. Amma gE�lE�n rE�ylE�r arasA�nda bizim dA?AYA?nmE�diyimiz yeni qaydalarA�n E�lavE� edilmE�si dE� tE�klif olunur. Komissiya bunlara da baxacaq.

– BildirmiAYdiniz ki, bE�zi sA�zlE�rin – “A�sgE�ndE�r”, “E�sgE�r”, “alqA�-satqA�” kimi sA�zlE�rin yazA�lA�AY qaydasA� dE�yiAYdirilmE�yE� bilE�r. BelE� sA�zlE�rin sayA�nA�n artmasA� mA?mkA?ndA?r?

– Bununla baAYlA� A�zbaAYA�na qE�rar qE�bul etmirE�m. TE�kliflE�ri aA�A�qlamaqla komissiyanA�n iAYinE� mA?daxilE� etmE�k istE�mirE�m. Amma gE�lE�n rE�ylE�rdE�n gA�rA?rE�m ki, adi vE�tE�ndaAYlar, mA?tE�xE�ssislE�r “A�sgE�ndE�r”, “E�sgE�r” kimi sA�zlE�rdE� “g”nA�n saxlanmasA�nA�n tE�rE�fdarA�dA�rlar. “AlqA�-satqA�” sA�zA?ndE� dE� hE�r iki “q”nA�n qalmasA� tE�klif edilir. Bu sA�zlE�ri zorla dE�yiAYmE�k olmaz. Hesab edirE�m ki, komissiya “alqA�-satqA�”, “A�sgE�ndE�r”, “E�sgE�r” sA�zlE�rindE� dE�yiAYikliyin olunmamasA�nA� qE�bul edE� bilE�r. A�A?nki A�oxluq – hE�m mA?tE�xE�ssislE�r, hE�m dE� sadE� vE�tE�ndaAYlar bu cA?r istE�yirlE�r. Bizim hazA�rladA�AYA�mA�z qE�rarlar mA?tlE�q deyil ki, qE�bul olunsun. Bu, qE�bul olunmaya da bilE�r. A?mumiyyE�tlE� isE� qaydalar bizim tE�rE�fdE�n qE�bul edilkdE�n sonra NazirlE�r Kabineti tE�rE�findE�n dE� tE�sdiqlE�nE�cE�k.

– Yeni qaydalar tE�sdiqlE�ndikdE�n sonra etibarlA�lA�q mA?ddE�ti bitmE�yE�n sE�nE�dlE�rin yenilE�nmE�sinE� ehtiyac olacaq?

– QE�bul olunacaq yeni qE�rarlar E�sasA�nda indiyE�dE�k sE�nE�dlE�rdE� yazA�lmA�AY AYE�xs adlarA�, soyadlarla baAYlA� dE�yiAYikliklE�r etmE�yE� ehtiyac yoxdur. Bu qaydalara gA�rE� heA� kE�sin pasportunu, AYE�xsiyyE�t vE�siqE�sini dE�yiAYmE�sinE� gE�rE�k yoxdur. Adlar, soyadlar pasportda necE� yazA�lA�bsa, o cA?r dE� qE�bul olunub. HE�tta orfoqrafiya qaydalarA� tE�sdiqlE�ndikdE�n sonra da valideyn A�z uAYaAYA�na iki “y” sammiti olan ad qoya bilE�r. Adlar, soyadlarla baAYlA� qayda belE�dir ki, onlar pasporta necE� yazA�lA�bsa, elE� dE� qE�bul edilmE�lidir. Bunlar orfoqrafiya qaydalarA�na tabe deyil. Adlar, soyadlar subyektivdir, valideynlE�rin arzusuna baAYlA�dA�r. Ancaq arzu edE�rdim ki, bundan sonra doAYulan uAYaqlara yeni qaydalara uyAYun adlar qoyulsun. Onu da deyim ki, yazA�lA�AYA�nda dA?zE�liAY etdiyimiz sA�zlE�rin arasA�nda adlar ya A?mumiyyE�tlE� yoxdur, ya da onlarA�n sayA� A�ox cA?zidir.

– ??vvE�ki orfoqrafiya qaydalarA� ilE� yazA�lan, qaydalar tE�sdiqlE�ndikdE�n sonra tE�krar nE�AYr olunacaq E�dE�biyyatlarda sA�zlE�rin yazA�lA�AY formasA� dE�yiAYdirilE�cE�k?

– QE�bul olunacaq qaydalar bundan sonrakA� prosesE� aiddir. Bundan E�vvE�l yazA�lan klassik E�dE�biyyatlarA�n tE�krar nE�AYri zamanA� orada heA� kE�sin dE�yiAYiklik etmE�yE� ixtiyarA� yoxdur. Bundan E�vvE�lki qaydalar da A�zA?ndE�n sonrakA� proseslE�rE� AYamil olunub. A�zA?ndE�n E�vvE�lki E�dE�biyyatlarA�n, yazA�A�A�larA�n, klassiklE�rin dilini dE�yiAYmE�k lazA�m olmayA�b. HeA� kE�sin Nizaminin, FA?zulinin dilini dE�yiAYmE�yE� ixtiyarA� yoxdur. Bu mE�sE�lE� digE�r yazA�A�A�lara tam aid deyil. 1952-ci ildE� qE�bul olunan qaydalarda yazA�lA�b ki, ilk sE�si “p” ilE� deyilE�n sA�zlE�r bundan sonra “b” ilE� yazA�lsA�n. ME�sE�lE�n, bA�A�aq. Bu qaydaya qE�dE�rki yazA�A�A�larA�n E�sE�rlE�rinin hamA�sA�nda o, “p” ilE� yazA�lA�b. YazA�A�A�lar sA�zlE�ri qaydalara uyAYun dE�yiAYdirsE�lE�r, bu, lap yaxAYA� olar. DE�yiAYdirmE�sE�lE�r, E�vvE�lki nE�AYrdE� necE� varsa, elE� dE� qalmalA�dA�r.

    Oxunma sayı (1)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.