ZeynE�b Xanlarova RA�ya ilE� gA�rA?AYdA?

zey Buy Cheap Pills Purchase online purchase levothroid online online purchase suprax side online Cheap http://chunggo.net/?p=5339
??mE�kdar artist RA�ya Ayxan YA�ldA�z Tilbenin mahnA�larA�ndan ibarE�t albomun hazA�rlA�AYA� A?A�A?n TA?rkiyE�dE�dir.

Oxu.Az xE�bE�r verir ki, albomda Tilbenin a�?UmmadA�AYA�m andaa�? mahnA�sA�nA� sE�slE�ndirE�n ifaA�A� mahnA�ya TA?rkiyE�dE� vE� BakA�da klip dE� A�E�kdirib.

MA?AYE�nni bu barE�dE� sosial media hesabA�nda mE�lumat verib:

a�?MahnA�mA�zA� oxuduq, A�ox gA�zE�l alA�nA�b. QA�rx nE�fE�rdE�n biri olmaq mE�ni xoAYbE�xt etdi. Klipimizi isE� BakA�da A�E�kdik. Proyekt artA�q yavaAY-yavaAY A�stanbulda danA�AYA�lmaAYa baAYlanA�ba�?.

RA�ya daha sonra A�stanbulda Xalq artisti ZeynE�b Xanlarova ilE� gA�rA?AYdA?yA?nA?, sE�nE�tA�inin ona dE�stE�k olduAYunu bildirib:

a�?ZeynE�b xanA�m Xanlarova, bilirsiniz, sizi sevirE�m. BeAY dE�qiqE� dE� olsa, sizinlE� sA�hbE�t etmE�k mE�ni sakitlE�AYdirdi. EfirE� A�A�xmaqdan, hansA�sa A�lkE�dE� tanA�nmaqdan sA�hbE�t dA?AYE�ndE� ilk sizin adA�nA�z A�E�kilir. Bunlara deyin ki, zaman durmur, ruhdan dA?AYmE�k olmaz. HE�r zaman uAYura inanmaq, A�zA?nE� gA?vE�nmE�k lazA�mdA�ra�?.

O, sA�zarasA� ??mE�kdar artist LalE� ME�mmE�dovanA�n sE�slE�ndirdiyi a�?Bir az aAYaAYA� dA?AYmE�k lazA�mdA�r, ayaAYA�n yerE� dE�ysin. GA�ydE� uA�ursan, amma sE�n bu torpaqdan A�A�xmA�sana�? sA�zlE�rinE� dE� mA?nasibE�t bildirE�rE�k ifaA�A�ya ismarA�c yollayA�b:

a�?Bizi yuxarA�da gA�rE�nlE�r, bilin ki, ora Allaha mE�xsusdur. ??gE�r ora kimsE� gedibsE�, demE�li, Allah istE�yiba�?.

A�zA? ilE� fE�xr etdiyini deyE�n RA�ya uAYurdan doymadA�AYA�nA� sA�ylE�yib:

a�?ZeynE�b xanA�m, siz bizE� yol aA�dA�nA�z vE� mE�n o yolu doAYru gedirE�m. ME�nE� inandA�AYA�nA�z A?A�A?n A�ox saAY olun. BE�li, mE�n daha A�ox uAYur istE�yirE�m. NiyE� dE� yox? a�?AltA�n kelebeka�? alan ilk azE�rbaycanlA� qadA�n kimi A�zA?mlE� fE�xr edirE�m. TA?rk mediasA�na vE� mE�ni AzE�rbaycanda sevE�n qE�lE�m dostlarA�ma isE� mE�ni dE�stE�klE�diklE�ri A?A�A?n tE�AYE�kkA?r edirE�ma�?.

Qeyd edE�k ki, ZeynE�b Xanlarova illE�r E�vvE�l a�?Lidera�? TV-dE� yayA�mlanan a�?RE�ngarE�nga�? proqramA�nda RA�yanA�n ifasA�nA� A�ox bE�yE�ndiyini vE� onu dE�stE�klE�diyini bildirmiAYdi.

    Oxunma sayı (11)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.