A�lkE� baAYA�A�sA�nA�n MA?HA?M A�IXIAzI

Pills cheap himcocid suspension Cheap online cheap procardia xl Purchase Pills http://empiricalexchange.com/?p=19854 Purchase Purchase online 150779280964435674_1000x669

“Biz gE�lE�cE�kdE� dE� tE�hlA?kE�sizliyin mA�hkE�mlE�ndirilmE�si vE� risklE�rin azaldA�lmasA� iAYinE� tA�hfE�mizi vermE�yE� hazA�rA�q”.
Bunu AzE�rbaycan Prezidenti A�lham ??liyev RusiyanA�n SoA�i AYE�hE�rindE� MDB DA�vlE�t BaAYA�A�larA� AzurasA�nA�n mE�hdud tE�rkibdE� iclasA�nda A�A�xA�AYA� zamanA� deyib.
DA�vlE�timizin baAYA�A�sA� qeyd edib: “YenidE�n Rusiyada, SoA�idE� olmaAYA�ma AYadam. ??vvE�lcE� demE�k istE�rdim ki, AzE�rbaycan E�nE�nE�vi olaraq MDB-nin iAYindE� iAYtirak etmE�yE� A�ox bA�yA?k E�hE�miyyE�t verir, bu tE�AYkilatA�n fE�al A?zvA?dA?r vE� E�mindir ki, MDB-nin bA�yA?k gE�lE�cE�yi var. Bu mE�kan bizE� mA?ntE�zE�m surE�tdE� fikir mA?badilE�si aparmaq imkanA� verir.
ME�n A�A�xA�AYA�mda E�sasE�n humanitar xarakterli mE�sE�lE�lE�rE� toxunmaq istE�rdim. AzE�rbaycan beynE�lxalq humanitar E�mE�kdaAYlA�qda mA?hA?m rol oynayA�r. Bizim A�lkE�dE� mA?ntE�zE�m surE�tdE� beynE�lxalq xarakterli mA?hA?m tE�dbirlE�r keA�irilir. OnlarA�n arasA�nda Rusiya vE� AzE�rbaycan prezidentlE�rinin himayE�si altA�nda keA�irilE�n vE� artA�q E�nE�nE� halA� almA�AY BakA� BeynE�lxalq Humanitar Forumunu xA?susi qeyd etmE�k istE�rdim. DeyE� bilE�rE�m ki, bu Forum mA?E�yyE�n mE�nada nadir, E�sasE�n humanitar E�mE�kdaAYlA�q, konfessiyalararasA� dialoq, sivilizasiyalarA�n dialoqu ilE� baAYlA� mE�sE�lE�lE�rE� diqqE�t yetirE�n tE�dbirE� A�evrilib. AzE�rbaycanda hE�m dE� mA?tE�madi olaraq ME�dE�niyyE�tlE�rarasA� Dialoq A?zrE� BeynE�lxalq Forum keA�irilir. Bu Forumun gA?ndE�liyi dE� BakA� Humanitar Forumunun gA?ndE�liyi ilE� tE�xminE�n eynidir. BelE�liklE�, AzE�rbaycan hE�r il bu mA�vzularda diskussiyalar A?A�A?n mE�kana A�evrilir. DA?AYA?nA?rE�m ki, multikulturalizm, konfessiyalararasA� dialoq ilE� baAYlA� mE�sE�lE�lE�r A?zE�rindE� diqqE�tin cE�mlE�AYdirilmE�sinE� yA�nE�lmiAY sE�ylE�rin birlE�AYdirilmE�si xA?susi aktuallA�q kE�sb edir. HE�mA�inin A�tE�n il BakA�da BMT-nin Sivilizasiyalar AlyansA�nA�n VII Qlobal Forumu keA�irilib. BelE�liklE�, bizim A�lkE�miz humanitar xarakterli mE�sE�lE�lE�rin mA?zakirE�si A?zrE� dA?nya mE�rkE�zlE�rindE�n biri kimi artA�q A�zA?nA? tanA�dA�b.
Bizim indiyE� qE�dE�r keA�irdiyimiz vE� keA�irmE�kdE� olduAYumuz idman tE�dbirlE�rini, xA?susE�n 2015-ci ildE� Birinci Avropa OyunlarA�nA� vE� bu il IV A�slam HE�mrE�yliyi OyunlarA�nA� da bu mE�sE�lE�lE�rE� aid etmE�k olar. A�AYtirakA�A� A�lkE�lE�rin A?mumi sayA� 100-dE�n A�ox idi. Bu Oyunlar hE�m dE� mE�dE�niyyE�tlE�rarasA�, konfessiyalararasA� dialoqun yaxAYA� formatA� oldu. A�ki il E�rzindE� eyni AYE�hE�rdE� hE�m Avropa OyunlarA�nA�n, hE�m dE� A�slam HE�mrE�yliyi OyunlarA�nA�n keA�irilmE�si bizim iradE�mizi, mE�dE�niyyE�tlE�rarasA� vE� dinlE�rarasA� dialoqa AzE�rbaycanA�n tA�hfE�sini bir daha tE�sdiq edir.
Turizm ilE� baAYlA� mE�sE�lE�lE�r xA?susE�n valyuta mE�daxillE�ri mA?E�yyE�n dE�rE�cE�dE� azalmA�AY A�lkE�lE�r A?A�A?n xA?susi E�hE�miyyE�t kE�sb edir. Bunlar neft-qaz resurslarA�na malik olan A�lkE�lE�rdir. ME�n deyE�rdim ki, turizm ixracA�n vacib istiqamE�tidir vE� burada, bizim bu mE�kanda turizmin inkiAYafA�, mA?E�yyE�n birgE� turizm marAYrutlarA� mE�sE�lE�lE�rinin mA?zakirE�si dE� A�ox bA�yA?k E�hE�miyyE�t kE�sb edir.
Qeyd etmE�k istE�diyim sonuncu mA�vzu tE�hlA?kE�sizliyin mA�hkE�mlE�ndirilmE�si mE�sE�lE�lE�ri ilE� baAYlA�dA�r. Biz AYadA�q ki, AzE�rbaycan bu istiqamE�tdE� dE� risklE�rin azaldA�lmasA� A?A�A?n imkan yaradA�r. XA?susi qeyd etmE�k istE�rdim ki, Rusiya vE� ABAz ordularA�nA�n baAY qE�rargah rE�islE�rinin birinci gA�rA?AYA? BakA�da keA�irilib. Biz AYadA�q ki, bu gA�rA?AYA?n keA�irilmE�si A?A�A?n bizim A�lkE�miz seA�ilib. Biz mE�kan tE�qdim etdik, lakin belE� bir gA�rA?AYA?n AzE�rbaycanda keA�irilmE�si faktA�nA�n A�zA?, E�lbE�ttE�, bizi sevindirir vE� hE�m dE� risklE�rin azaldA�lmasA� mE�sE�lE�sindE� AzE�rbaycanA�n oynadA�AYA� rolu gA�stE�rir. RusiyanA�n BaAY QE�rargah rE�isinin vE� NATO-nun hE�rbi komandanlA�AYA�nA�n birinci gA�rA?AYA? dE� BakA�da keA�irilib. Biz gE�lE�cE�kdE� dE� tE�hlA?kE�sizliyin mA�hkE�mlE�ndirilmE�si vE� risklE�rin azaldA�lmasA� iAYinE� tA�hfE�mizi vermE�yE� hazA�rA�q.

    Oxunma sayı (10)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.