Bal yarmarkasA�nda a�?bal kimia�? qiymE�tlE�r a�� REPORTAJ

order sumycin tetracycline Pills Pills basliq

Bu gA?n BakA�da arA�A�A�lA�q mE�hsullarA�nA�n respublika sE�rgi-satA�AY yarmarkasA� fE�aliyyE�tE� baAYlayA�b.

Yarmarkada 336 arA�A�A� iAYtirak edir vE� satA�AYa 107 500 kq sA?zA?lmA?AY bal, 5 500 kq AYanA� balA�, 200 kq gA?lE�m bal, 850 kq A�iA�E�k tozu, 35 kq arA� sA?dA? A�A�xarA�lA�b. Bu da A�tE�n illE� mA?qayisE�dE� daha A�ox mE�hsulun satA�AYa tE�qdim edilmE�si demE�kdir. BelE� ki, 2016-cA� ildE� yarmarkada 254 arA�A�A� iAYtirak edirdi vE� 75 ton sA?zA?lmA?AY bal satA�AYa A�A�xarA�lmA�AYdA�. MaraqlA�dA�r, bazardakA� bolluq qiymE�tlE�rE� tE�sir gA�stE�ribmi? SE�rgi-satrA�AY yarmarkasA�nda olub, vE�ziyyE�ti araAYdA�rdA�q.

??vvE�la, nE�zE�rE� A�atdA�raq ki, satA�AY pavilyonunda yerlE�r iqtisadi rayonlar A?zrE� pA?AYkatma yolu ilE� tE�yin olunub. Bu il LE�nkE�randan olan arA�A�A�lar A?stA?nlA?k tE�AYkil edir. KE�nd TE�sE�rrA?fatA� Nazirliyinin rE�qE�mlE�rinE� gA�rE�, cari ildE� bu bA�lgE�dE�n yarmarkaya 106 arA�A�A� gE�lib. Lakin bazarda A�smayA�llA�dan olan arA�A�A�lar aktivliklE�ri ilE� seA�ilirdilE�r. OnlarA�n tE�miz bal A�aAYA�rA�AYlarA�na qoAYulub, stendlE�rinE� yaxA�nlaAYdA�q. A�tE�n il 1 tona yaxA�n bal satdA�AYA�nA� deyE�n SE�birxan ??mirov A�zA?nA?n xA?susi alA�cA�larA�nA�n olduAYunu bildirdi: a�?ArtA�q 14 ildir yarmarkaya bal gE�tirirE�m. Alverim pis getmira�?.

online bal-14

O ki qaldA� qiymE�tlE�rE�, arA�A�A� A�iA�E�k balA�nA� 25 manata satdA�AYA�nA� dedi: a�?A?A� kiloqramlA�q balondakA� (hE�min balon 4,5 kq bal tutur) balA� 90 manata veririk. Daimi mA?AYtE�rilE�rim 15-20 kiloqram alA�rlar. MeAYE� balA� 30 manat, daAY A�iA�E�klE�rinin balA�, yalaq balA� 25 manat, arA� A�iA�E�klE�rinin balA� 20 manatdA�r. QiymE�tin dE�yiAYmE�si balA�n tE�rkibindE�n asA�lA�dA�ra�?.

Yarmarkaya 230 kq bal gE�tirdiyini sA�ylE�yE�n A�smayA�llA�dan olan digE�r iAYtirakA�A� isE� mE�hsulunu 20-25 manata tE�klif etdiyini bildirdi.

Bu il alverin a�?yavE�ra�? gedib-getmE�yE�cE�yinE� gE�lincE�, arA�A�A�nA�n proqnozu elE� dE� optimist olmadA�: a�?Bu il alA�cA�larA�n sayA� azdA�r. Ona gA�rE� dE� qiymE�tlE�ri mA?nasib etmE�yE� A�alAYA�ram ki, gE�tirdiyim mE�hsulu geri qaytarmayA�ma�?.

ArA�A�A� FA?zuli Verdiyev (GE�ncE�) yarmarkaya 400 kq sA?zA?lmA?AY, 100 kq pE�tE�k balA� gE�tirdiyini dedi: a�?GE�dE�bE�y, Samux balA� 25 manat, pE�tE�k balA�nA�n satA�AY qiymE�ti 30 manatdA�r. A�tE�n il 25 manat idi. Bu il bahalaAYdA�rmA�AYA�qa�?.

Purchase http://salon-angelika.sk/nezaradene/cheap-casodex-bicalutamide/ Cheap Buy Buy Buy bal-2 cheap lanoxin indication

AzamaxA� A�E�mE�nliklE�rindE�ki A�iA�E�klE�rlE� qidalanan arA�larA�n balA�nA� satdA�AYA�nA� iddia edE�n digE�r bir arA�A�A� ilE� AYabalA�d balA�nA� bizE� 40, may balA�nA� 35 manata tE�klif etdi: a�?AzabalA�d balA� A�tE�n il 35 manat idi. ArA�larA� saxlamaq baha baAYa gE�ldiyindE�n balA�n qiymE�tinE� tE�sir ediba�?.

ArA�A�A� MA?bariz AAYayev artA�q iki ildir yarmarkaya mE�hsul gE�tirdiyini dedi: a�?May balA� 30 manat, akasiya balA� 25 manatdA�ra�?.

SatA�AY sE�rgisindE� arA� sA?dA? bA�yA?k maraAYa sE�bE�b oldu. SatA�cA�larA�n sA�zlE�rinE� gA�rE�, arA� balalarA�nA� qidalandA�rmaq A?A�A?n sA?d ifraz edir. SA?dA? bala qarA�AYdA�rA�b satA�rlar. ArA� sA?dA?nA?n 1 qramA� 70 manata tE�klif olunur.

Onu da qeyd edE�k yarmarkadakA� satA�cA�lar endirim etmE�yE� hE�vE�sli deyillE�r. Bunu da xE�rclE�rinin artmasA� ilE� izah edirlE�r. O ki qaldA� mE�hsulun keyfiyyE�tinE�, yarmarkadan alA�nan balA�n keyfiyyE�tini anA�nda yoxlamaq imkanA� yaradA�lA�b. BelE� ki, xA?susi quraAYdA�rA�lmA�AY laboratoriyada alA�nan balA� sA�naqdan keA�irmE�k mA?mkA?ndA?r.(oxu.az)

    Oxunma sayı (12)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.