Jurnalisti tE�hqir edE�n direktor cE�zalandA�? a�� RE�smi

online Cheap Order Cheap maxalt rpd 10mg price http://appsavvy.ca/?p=5437 Cheap Cheap Purchase Purchase 1507637280_1507633952_0001

Jurnalisti tE�hqir edE�n MaAYtaAYa qE�sE�bE�si, 187 saylA� mE�ktE�bin direktoru NailE� ME�mmE�dova AYiddE�tli tA�hmE�t alA�b.

Regionxeberleri.com bildirir ki, bu barE�dE� Axar.az-a sA�zA?gedE�n mE�ktE�bE� yaxA�n olan mE�nbE�dE�n mE�lumat verilib. Bildirilib ki, mE�ktE�b direktoru jurnalisti tE�hqir etdiyi A?A�A?n onun E�n yaxA�n adamA� kimi tanA�nan mA?avini A?lviyyE� KazA�mova da iAYdE�n A�A�xarA�lA�b. A�ddiaya gA�rE�, A?.KazA�mova jurnalisti tE�hqirin mE�suliyyE�tini A?zE�rinE� gA�tA?rdA?yA? A?A�A?n cE�zalandA�rA�lA�b.

MaraqlA�sA� isE� odur ki, o, 187 saylA� mE�ktE�bdE�n uzaqlaAYdA�rA�lsa da, qE�sE�bE�dE� yerlE�AYE�n 128 saylA� mE�ktE�bE� eyni vE�zifE�yE� tE�yin edilib.

Qeyd edE�k ki, jurnalisti tE�hqir edE�n mE�hz NailE� ME�mmE�dova A�zA?dA?r vE� direktor mediaya aA�A�qlamasA�nda bunu tE�qdiqlE�yib. ME�sE�lE� ilE� baAYlA� BakA� TE�hsil A�darE�si Axar.az-A�n sorAYusuna verdiyi cavabda mE�lumatA� qismE�n tE�sdiqlE�yib. TE�hsil A�darE�sindE�n bildiriblE�r ki, sA�zA?gedE�n mE�ktE�bin sabiq tE�sE�rrA?fat iAYlE�ri A?zrE� direktor mA?avini KazA�mova A?lviyyE� ME�mmE�d qA�zA� 22.11.2015-ci il tarixdE� E�rizE�si nE�zE�rE� alA�naraq, mE�ktE�bin mA?vafiq E�mrinE� E�sasE�n tutduAYu vE�zifE�dE�n azad edilib: a�?BakA� AYE�hE�ri 128 nA�mrE�li tam orta mE�ktE�bin tE�sE�rrA?fat iAYlE�ri A?zrE� direktor mA?avini isE� yaAY hE�ddinE� A�atmasA� ilE� E�laqE�dar onunla baAYlanmA�AY E�mE�k mA?qavilE�sinE� 2016-2017-ci tE�dris ilinin sonunda xitam verilib.

ME�lumat A?A�A?n bildiririk ki, hazA�rda BakA� AYE�hE�ri A?zrE� TE�hsil A�darE�sinin tabeliyindE� fE�aliyyE�t gA�stE�rE�n A?mumi tE�hsil mA?E�ssisE�lE�rindE� tE�sE�rrA?fat iAYlE�ri A?zrE� direktor mA?avini vE�zifE�sinE� iAYE� qE�bul mA?sahibE� yolu ilE� hE�yata keA�irilir. MA?vafiq vE�zifE�yE� iAYE� qE�bul A?A�A?n mA?raciE�ti nE�zE�rE� alA�naraq KazA�mova A?lviyyE� ME�mmE�d qA�zA� BakA� AzE�hE�ri A?zrE� TE�hsil A�darE�sinE� dE�vE�t olunub vE� onunla mA?sahibE� aparA�lA�b. MA?sahibE�nin nE�ticE�si qE�naE�tbE�xAY olduAYundan, onun BakA� AYE�hE�ri 128 nA�mrE�li tam orta mE�ktE�bE� tE�sE�rrA?fat iAYlE�ri A?zrE� direktor mA?avini tE�yin olunmasA�na razA�lA�q veriliba�?. MaraqlA�dA�r ki, 2015-ci ildE� iAYdE�n azad edildiyi bildirilE�n direktor mA?avini haqda 187 saylA� mE�ktE�bdE� tE�hsil alan AYagirdlE�rin valideynlE�ri bir neA�E� gA?n E�vvE�l iAYdE�n A�A�xan AYE�xs kimi mE�lumat veriblE�r. BakA� TE�hsil A�darE�sindE�n hE�mA�inin o da bildirilib ki, sA�zA?gedE�n olayla baAYlA� NailE� ME�mmE�dova barE�dE� araAYdA�rma davam edir vE� nE�ticE�si elan edilE�cE�k.

XatA�rladaq ki, N.ME�mmE�dova 29 avqust tarixindE� 187 saylA� mE�ktE�bdE�ki qanunsuzluqlarla baAYlA� redaksiyaya daxil olan AYikayE�t mE�ktubuna mA?nasibE�t A�yrE�nmE�k istE�yE�n jurnalisti tE�hqir etmiAYdi vE� sE�s yazA�sA� da hE�min gA?n yayA�lmA�AYdA�. HE�min tarixdE�n dE� TE�hsil Nazirliyi araAYdA�rmaya baAYladA�AYA�nA� bildirib.
buy bupropion hcl 150mg

    Oxunma sayı (5)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.