BA?rclE�r a�� 10 OKTYABR

Order buy diltiazem hydrochloride cream cheap etodolac 400 http://washprofile.org/?p=19482 cheap azulfidine sulfasalazine http://casasdelpuerto.com.ar/?p=13431 Buy Cheap 99-1 Cheap order femcare pills online

Oxu.Az Milli.Az-a istinadE�n bu gA?nA?n qoroskopunu tE�qdim edir

QoA� – Aktual mE�sE�lE�lE�rin hE�lli, peAYE�kar fE�aliyyE�t vE� maliyyE� sahE�sindE� yaranmA�AY problemlE�rin aradan qaldA�rA�lmasA� A?A�A?n gA?nA?n ilk yarA�sA� E�n optimal zamandA�r. A�oxdan baAYladA�AYA�nA�z iAYi tE�lE�smE�dE�n, amma mE�ntiqli AYE�kildE� baAYa vursanA�z, yaxAYA� nE�ticE�lE�r E�ldE� edE�cE�ksiniz. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda A�E�tinliklE�rin A�A�zA?lmE�sinE� yaradA�cA� yanaAYma sizdE� daxili harmoniya hissi, razA�lA�q duyAYularA� yaradacaq. AxAYam saatlarA�nA�zA� yaxA�nlarA�nA�zla birlikdE�, mE�nalA� istirahE�tE� A?stA?nlA?k verE�rE�k keA�irin.

BuAYa – SaAYlam hE�yat tE�rzini seA�in. Xarici gA�rkE�minizdE� vE� A?mumiyyE�tlE�, yaAYamA�nA�zda nE�yi dE�yiAYE�cE�yinizE� qE�rar verin. Aktiv olun, intensiv fE�aliyyE�t gA�stE�rin. A�tE�nlE�rdE� A�zA?nA? dE�fE�lE�rlE� doAYrultmuAY metodlarA� seA�in. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda yazA�AYmalarda vE� hesabatlarda sE�rvaxt olun. ME�slE�hE�tlE�rE� qulaq asA�n. TE�crA?bE� mA?badilE�sindE� xeyir var. YaxA�nlarA�nA�zdan biri yardA�m gA�zlE�yir. PlanlarA�nA�zA� pozmamaq AYE�rtilE� hE�min adama kA�mE�k edin. Az sonra baAYlanacaq hadisE�lE�rin heA� olmazsa, bE�zilE�rini tE�xminlE�mE�yE� can atA�n.

??kizlE�r – A�AYgA?zar tE�maslarda diqqE�tli olun. BaAYqalarA�nA�n mE�slE�hE�tlE�ri ilE� davranaraq maraqlarA�nA�zA� qurban vermE�yin. ??n mA?xtE�lif yaAYda vE� sosial durumda olan insanlarla dil tapmaAYa A�alA�AYA�n. GA?nA?n ikinci yarA�sA� intensiv A?nsiyyE�t zamanA�dA�r. Mobillik, A�eviklik, psixoloji mA?tE�hE�rriklik xA?susi E�hE�miyyE�t kE�sb edE�cE�k. A�alA�AYdA�AYA�nA�z kollektivdE� mA?E�yyE�n gE�rgin anlar yaAYana bilE�r. A�ndiyE�dE�k A�A�zE� bilmE�diyiniz mA?bahisE�ni axAYam saatlarA�nda asanlA�qla hE�ll edE� bilE�rsiniz.

XE�rA�E�ng – SE�hE�r saatlarA�nda vurnuxma, iAYlE�rin sA?rE�tli artA�mA� istisna deyil. AnlaAYA�lmazlA�qlar vE� mA?bahisE�lE�rdE� haqsA�zlA�AYa rE�vac vermE�yin. ??dalE�tli olun. Emosional durumlarda soyuqqanlA� davranA�n. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda yeni iAYE� baAYlayanda tE�crA?bE� vE� ya mE�lumat A�atA�AYmazlA�AYA� ilE� qarAYA�laAYa bilE�rsiniz. Harasa tE�cili yollanmaq zE�rurE�ti yaranacaq. DE�yE�r verdiyiniz insanlarla mA?nasibE�tlE�rdE� hE�r AYey normal deyil. Bununla belE�, situasiyanA� hE�ddE�n artA�q dramatiklE�AYdirmE�yin.

Azir – TE�AYE�bbA?skar olun. BE�dxahlarA� pE�riAYan etmE�yin E�n rahat yolu onlarA�n dedi-qodularA�na, AYayiE�lE�rinE� fikir vermE�mE�kdir. A�zA?nA?zA?, maraqlarA�nA�zA� dA?AYA?nA?n. Yoxsul yox, varlA� olmaAYa can atA�n. A�nadkar vE� zE�hmE�tkeAY fE�aliyyE�t uAYur vE�d edir. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda bA�yA?k fiziki qA?vvE� vE� vaxt tE�lE�b edE�n iAY olacaq. TE�lE�smE�yin, bE�dbinliyE� qapA�lmayA�n. GE�rE�kli nE�ticE�ni E�n son anda E�ldE� edE�cE�ksiniz. YaxA�nlarA�nA�zla tE�maslarda onlara psixoloji tE�zyiq gA�stE�rmE�yin. AxAYam saatlarA�nda normal istirahE�t edin.

QA�z – ??trafA�nA�zdakA� situasiyanA� tam anlamasanA�z da, tE�lE�sik qE�rarlar vermE�yE� tE�lE�smE�yin. Situasiyadan asA�lA� davranmayA�n. HE�rE�kE�tlE�riniz xaotik, qarA�AYA�q, ziddiyyE�tli olmasA�n. Optimal strategiyanA� dA?AYA?nA?n, iAYlE�k taktika seA�in. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda soyuqqanlA� olun. KiA�ik problemlE�rE� vE� maneE�lE�rE� fikir vermE�yin. SE�brli olun, irE�lilE�yiAYE� can atA�n. YaxA�nlarA�nA�zdan birinin sA�zlE�ri vE� E�mE�llE�ri sizi narahat edE� bilE�r. Yalan eAYidE�cE�ksiniz. HE�r sA�zE� aldanmayA�n.

TE�rE�zi – Hiperaktivlik etmE�yin, mE�zmununa bE�lE�d olmadA�AYA�nA�z iAYlE� baAYlA� tE�AYE�bbA?sE� qapA�lmayA�n. ME�lumatlar toplayA�n, mA?AYahidE� edin, deyilE�nlE�rE� qulaq asA�n. MA?zakirE�lE�r vE� toplantA�lar A?A�A?n yaxAYA� zamandA�r. HansA�sa insana qE�fil maraAYA�nA�z yarana bilE�r. Yeni layihE� seA�in. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda hE�mfikir olduAYunuz insanla tE�maslarA� gA?clE�ndirin.

??qrE�b – YaAYananlarA�n mE�zmununu anlamaAYa A�alA�AYA�n. Onsuz da gE�rgin olan E�laqE�lE�ri aAYA�rlaAYdA�rmayA�n. Yeni ideyalarA� reallaAYdA�rmaAYa tE�lE�smE�yin. Olaylarda yeni mE�rhE�lE�, dA�nA?AY anA� yaxA�nlaAYA�r. Malik olduqlarA�nA�zA� araAYdA�rA�n, tE�hlil edin. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda mA�vqelE�riniz E�vvE�lki gA?nlE�rlE� mA?qayisE�dE� sE�batlA� deyil. SA�naqlardan keA�mE�lisiniz. A�mtinalar eAYidE�cE�ksiniz. BaAY vermE�si A�E�tin, mA?AYkA?l saydA�AYA�nA�z hadisE� yaAYanacaq. KaryeranA�zda irE�lilE�mE�yE� A�alA�AYA�n, A�A?nki belE� davranA�AY AYE�xsi mA?nasibE�tlE�rinizE� dE� tE�sir edE�cE�k. AxAYam saatlarA�nA� yaxA�nlarA�nA�zla keA�irin.

Oxatan – GA?nA?n ilk yarA�sA�nda cE�hdlE�riniz E�n yaxAYA� effekti verE�cE�k. Bu vE� ya digE�r mE�sE�lE�nin A�A�zA?m sA?rE�ti zE�hmE�tkeAYliyinizdE�n, inadA�nA�zdan asA�lA�dA�r. SizdE�n asA�lA� olmayan amillE�rlE� tE�mayA?llE�ri dE� unutmayA�n. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda dA?rA?st taktikanA�n seA�ilmE�si xA?susi E�hE�miyyE�t kE�sb edE�cE�k. ??hvalA�nA�z iAYgA?zar prosesE� xA?susi tE�sir edE�cE�k. KiA�ik sE�hvlE�ri gE�lE�cE�k fE�aliyyE�tiniz A?A�A?n faydalA� tE�crA?bE� sayA�n. YaxA�nlarA�nA�z vE� qohumlarA�nA�zla tE�maslarda sE�brli, tE�mkinli olun. MA?naqiAYE� situasiyasA� yaratmayA�n.

OAYlaq – GA?nA?n ilk yarA�sA�ndan etibarE�n aktiv A�alA�AYA�n. RE�qiblE�rdE�n geri qalmayA�n. QarAYA�nA�za qoyduAYunuz mE�qsE�dE� doAYru qE�tiyyE�tlE� irE�lilE�yin. TamamilE� yeni sahE�dE� tapAYA�rA�qlar vE� sifariAYlE�r ala bilE�rsiniz. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda tE�rE�fdaAYlarla mA?nasibE�tlE�rdE� problemlE�r yaranacaq. AnlaAYA�lmazlA�qlarA� aAYA�r mA?AYkA?llE�rE� A�evirmE�yin. KaryeranA�za birbaAYa tE�sir edE� bilE�cE�k sA�hbE�t, mA?zakirE� olacaq. AzE�xsi hE�yatA�nA�zda A�nE�mli qE�rarlarA� hE�lE�lik tE�xirE� salA�n. AxAYam saatlarA�nA� evdE�n kE�narda keA�irin.

DolA�a – Maddi mE�sE�lE�lE�rlE� baAYlA� mA?E�yyE�n problemlE�r yarana bilE�r. A�evik vE� sayA�q davranA�n. Maddi sahE�dE� yeniliklE�r istisna deyil. AzA?bhE�li davranmayA�n. YanlA�AYlA�qlar sizE� aAYrA�lA� problemlE�r vE�d etmir. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda iAYlE�rinizin sE�hmanda olmasA�na xA?susi fikir verin. A�AYdE� rE�hbE�rlik dediklE�rinizi dinlE�yE�cE�k. HE�mkarlarla mA?nasibE�tlE�rin normal olmasA�na A�alA�AYA�n. AxAYam saatlarA�na yaxA�n yorAYunluq hiss edE� bilE�rsiniz. Enerji sE�viyyE�niz aAYaAYA� dA?AYE�cE�k. SakitlikdE� istirahE�t edin.

BalA�qlar – MaraqlandA�AYA�nA�z iAYlE�rlE� sE�hE�r saatlarA�ndan mE�AYAYul ola bilE�rsiniz. DiqqE�tli vE� sayA�q olun. Karyera mA?stE�visindE� uAYurlar istisna deyil. YaradA�cA�lA�qla baAYlA� planlarA�nA�za dE�yiAYikliklE�r dE� mA?mkA?ndA?r. GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda bA?tA?n iAYlE�ri mA?stE�qil gA�rmE�yE� A�alA�AYA�n. KE�nardan yardA�m gA�zlE�mE�yin. Kollektiv fE�aliyyE�tdE� qA�cA�q, diskomfort istisna deyil. AxAYam saatlarA�nda AYE�xsi mA?nasibE�tlE�rdE� kA�hnE� problemlE�r aktivlE�AYE� bilE�r. Sevdiyiniz insanla mA?hA?m sA�hbE�tdE�n yayA�nmayA�n.

    Oxunma sayı (17)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.