A�lham ??liyev: GE�lE�n ilin bA?dcE�si daha bA�yA?k olmalA�dA�r

7 Cheap pills online online http://fruitgifts.ie/?p=82675 Order online online

a�?A�lin sonuna A?A� aydan az vaxt qalA�r. Bu mA?ddE�t E�rzindE� DA�vlE�t A�nvestisiya ProqramA�nda nE�zE�rdE� tutulmuAY bA?tA?n mE�sE�lE�lE�r A�z hE�llini tapmalA�dA�r. Bu il DA�vlE�t A�nvestisiya ProqramA� lazA�mi sE�viyyE�dE� tE�min edilir, kifayE�t qE�dE�r vE�sait nE�zE�rdE� tutulmuAYdur. NE�zE�rdE� tutulmuAY bA?tA?n mE�sE�lE�lE�r ilin sonuna qE�dE�r A�z hE�llini tapmalA�dA�ra�?.

Oxu.Az-A�n xE�bE�rinE� gA�rE�, bunu prezident A�lham ??liyev NazirlE�r Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayA�nA�n sosial-iqtisadi inkiAYafA�nA�n yekunlarA�na vE� qarAYA�da duran vE�zifE�lE�rE� hE�sr olunmuAY iclasA�nda deyib.

DA�vlE�t baAYA�A�sA�nA�n sA�zlE�rinE� gA�rE�, maliyyE� mE�sE�lE�lE�ri ilE� baAYlA� heA� bir problem yoxdur.

a�?BA?dcE� gA�stE�ricilE�ri yaxAYA�dA�r, tam icra edilir. Ona gA�rE�, investisiya proqramA�nA�n icrasA� E�lbE�ttE� ki, tE�min edilE�cE�kdir. ME�n buna AYA?bhE� etmirE�m. GE�lE�n ilin DA�vlE�t A�nvestisiya ProqramA� ilE� baAYlA� ilkin tE�kliflE�r gE�lmE�kdE�dir. GE�lE�n il kifayE�t qE�dE�r vE�sait nE�zE�rdE� tutulmalA�dA�r ki, hE�m infrastruktur layihE�lE�ri, eyni zamanda, A�lkE� qarAYA�sA�nda duran E�sas vE�zifE�lE�r icra edilsin. Ona gA�rE�, hesab edirE�m ki, gE�lE�n ilin investisiya proqramA� ilin sonuna qE�dE�r tE�sdiq edilE� bilE�r. GE�lE�n ilin bA?dcE�si bu ilin bA?dcE�sindE�n daha da bA�yA?k olmalA�dA�r. Buna bA?tA?n imkanlar var. YaxA�n zamanlarda bu mE�sE�lE�yE� dE� baxA�lacaqa�?. over the counter equivalent to furosemide glucotrol cost

    Oxunma sayı (3)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.