ABAz-la TA?RKA�Y?? ARASINDA G??RGA�NLA�YA�N P??RD??ARXASI – BaAYlandA�a��

Order http://www.bizexcellence.ro/himalaya-pilex-ointment-price-in-india/ Cheap cheap chloramphenicol brand where can i buy eurax 1507571406_pic_ffa86c38e88f966e8a7cf87517c3cc53 buy reglan where to buy fertomid in south africa online Pills Cheap Pills

TA?rkiyE� ilE� Amerika BirlE�AYmiAY AztatlarA� (ABAz) arasA�nda siyasi bA�hran getdikcE� qA�zA�AYA�r. ArtA�q hE�r iki tE�rE�f A�z E�razisinE� viza verilmE�sini dayandA�rA�b. A�lk addA�mA� VaAYinqton atA�b a�� TA?rkiyE� hakimiyyE�tinin ABAz baAY konsulluAYu E�mE�kdaAYA�nA� hE�bs etmE�sinE� cavab olaraq.
Bunun A�gA?zgA? E�ksiA� tE�dbiri barE�dE� dE� TA?rkiyE�nin VaAYinqtondakA� sE�firiyi informasiya yayA�b.
ABAz BaAY konsulluAYunun E�mE�kdaAYA� Metian Topuzu A�konstitusiyanA� pozmaqA�da vE� A�TA?rkiyE� RespublikasA� hA�kumE�tini yA�xmaq cE�hdi gA�stE�rmE�kA�dE� ittiham edirlE�r.
A�stintaqA�n mE�lumatA�na gA�rE�, hE�bs olunan konsulluq E�mE�kdaAYA� ABAz-a sA�AYA�nmA�AY vaiz FE�tulla GA?lE�n tE�rE�fdarA� hA?quq-mA?hafizE� orqanlarA� E�mE�kdaAYlarA� ilE� E�laqE�dE� olub.

Yei gE�lmiAYkE�n, qeyd etmE�k istE�rdik ki, ABAz vE� TA?rkiyE� arasA�nda yaAYanan hazA�rkA� bA�hranA�n yaxA�n zamanda qA�zA�AYacaAYA� barE�dE� hE�lE� 2009-cu ildE� yazmA�AYdA�q vE� hE�min yazA�da A�Komsomolskaya pravdaA� qE�zetinin A�srailin sabiq baAY naziri Ariyel Azarondan gE�tirdiyi mE�AYhur sitatA� da A�nE� A�E�kmiAYdik: A�ABAz-A� yE�hudilE�r idarE� edirlE�r, amerikalA�lar A�zlE�ri dE� bunu bilirlE�ra��A�.

HE�min yazA�da qeyd etmiAYdik ki, TA?rkiyE� artA�q ABAz A?A�A?n bA�lgE�dE� A�z siyasi E�hE�miyyE�tini itirib a�� A�stavkaA� kA?rdlE�rE�dir. O zaman A�srail komandoslarA�nA�n A�raqda kA?rd silahlA�larA�na tE�lim keA�diyi barE�dE� xE�bE�rlE�r yayA�lA�rdA�a��
BA?tA?n bunlarda mE�qsE�d bA�lgE�dE� bA�yA?k yE�hudi imperiyasA� yaratmaqdan ibarE�tdir. TA?rkiyE� vE� A�ranA�n mA�vculduAYu isE� bu yolda E�n bA�yA?k E�ngE�ldir a�� odur ki, onlarA� zE�iflE�dib, parA�alamaAYa A�alA�AYA�rlara��

MaraqlA�dA�r ki, bu gA?nlE�rdE� TA?rkiyE�ni Prezidenti RE�cE�b Tayyip ??rdoAYan da bu mE�sE�lE�yE� iAYarE� edE�rE�k, A�raq KA?rdA?stanA�n mA?stE�qillik referendumu barE�dE� deyib: A�BA?tA?n bunlar bA�yA?k oyunun tE�rkib hissE�lE�ridira��A�.

    Oxunma sayı (4)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.