GA?nA?n qoroskopu: gA?n gA�zlE�diyinizdE�n dE� uAYurlu olacaq

online Purchase Cheap Pills Pills http://cosmovision.co.in/?p=1513 buy atrovent inhaler online 1502050259_qoroskop_045 Pills Cheap order prograf Cheap

QoA� – gA?nA?n ilk yarA�sA�nda yaranan problemlE�rin sayA�na vE� formalarA�na rE�AYmE�n onlarA� dE�f edE� bilE�cE�ksiniz. HE�tta sizE� rE�AYbE�t bE�slE�mE�yE�n insanlarla belE�, dil tapa bilE�cE�ksiniz.
SE�mimiyyE�t, dA?rA?stlA?k vE� doAYru danA�AYmaq sizE� dostlar, yaxA�nlar vE� hE�mfikirlE�rlE� mA?nasibE�tlE�rdE� rE�vanlA�AYA� qorumaAYa yardA�m edE�cE�k.
GA?nA?n ikinci yarA�sA� uAYurludur. YaradA�cA�lA�q fE�aliyyE�ti ilE� mE�AYAYulsunuzsa, irE�lilE�yiAY olacaq.
AilE�nin bA?tA?n A?zvlE�ri ilE� baAYlA� planlarA�n mA?zakirE�si vE� hE�yata keA�irilmE�si A?A�A?n yaxAYA� zamandA�r. YaAYamA�nA�zA� daha rahat edE�cE�k, mE�iAYE�t problemlE�rinin hE�llindE� iAYinizi asanlaAYdA�racaq E�AYyalar almaq olar.
BuAYa – tE�maslarda ehtiyatlA� vE� sayA�q olun. ??trafA�nA�zdakA� insanlarA�n hamA�sA�na kor-koranE� etibar etmE�yin. BE�dxahA�n intriqa vE� ya manipulyasiyalarA�nA�n qurbanA�na A�evrilE� bilE�rsiniz. HuAYyar davranA�n.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda hE�tta E�n yaxA�n bildiyiniz insanlarA� A�E�tinliklE� anlayA�rsA�nA�z. OnlarA�n niyyE�t vE� istE�klE�rini baAYa dA?AYmE�yE� A�alA�AYA�n.
Yaranan problemlE�ri A?rE�yinizE� salmayA�n. A�E�tinliklE�ri dE�f edE�rkE�n sonradan karA�nA�za gE�lE�cE�k tE�crA?bE� qazanA�rsA�nA�z. YardA�m istE�yE�nE� dE�stE�k olun, mA?raciE�ti rE�dd etmE�yin.
A�A?nki baAYqasA�nA�n problemlE�rini hE�ll edE�rkE�n fikir, niyyE�t vE� gA�zlE�ntilE�rinizdE� qayda yaradA�rsA�nA�z.
??kizlE�r – gA?nA?n emosional fonu E�lveriAYli deyil. ??hvalA�nA�z pislE�AYE�cE�k, A�zA?nA?zA? yorAYun vE� pE�riAYan hiss edE�cE�ksiniz. YaAYam enerjinizin tA?kE�ndiyini dA?AYA?nE�cE�ksiniz.
YaxA�n E�trafA�nA�zdakA� insanlarla problemlE�r yaranacaq. HE�tta E�n yaxA�n insanlarla dil tapmaq A�E�tindir.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda E�hvalA�nA�zA� yaxAYA�laAYdA�rmaq A?A�A?n bA?tA?n mA?mkA?n vasitE�lE�rdE�n istifadE� edin. TE�AYviAYE� dA?AYmE�yin, bE�dbinliyE� qapA�lmayA�n. YalnA�z bu minvalla mE�nfi tE�mayA?lE�rin A�hdE�sindE�n gE�lE� bilE�rsiniz.
Bilik vE� mE�lumatlarA�n E�ldE� edilmE�si ilE� baAYlA� problemlE�r yaranA�r. AldA�AYA�nA�z mE�lumatlarA� dE�rin tE�hlilE� uAYradA�n.
AxAYam saatlarA�nda gE�zintiyE� A�A�xA�n. SE�hhE�tinizE� fikir verin.
XE�rA�E�ng – mA?sbE�t tE�mayA?llE�rin tE�siri gA?clA?dA?r. GA?n uAYurlu baAYlanacaq. BaAYladA�AYA�nA�z iAYi gA�rmE�k asan olmasa da, onu tamamlayA�n. TE�nbE�l vE� E�talE�tli olmayA�n.
BA?tA?n diqqE�tinizi karyera vE� peAYE�kar nailiyyE�tlE�r mA?stE�visinE� yA�nE�ltsE�niz, qarAYA�nA�zda aA�A�lan yeni A?fA?qlE�ri gA�rE�cE�ksiniz.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda faydalA� tanA�AYlA�qlar yaratmaq, mA�vqelE�rinizi mA�hkE�mlE�ndirmE�k imkanlarA� var.
DE�vE�t aldA�AYA�nA�z tE�dbirE� qatA�lA�n. Yeni tanA�AYlarla A?nsiyyE�t sizdE� pozitiv E�hval-ruhiyyE� yaradacaq. Laqeyd olmadA�AYA�nA�z insanlarda xoAY ovqat yaradA�n.
VE�dlE�r vermE�yE� tE�lE�smE�yin. OnlarA� yerinE� yetirmE�k asan deyil.
Azir – gA?nA?n ilk yarA�sA� uAYurlu olacaq. NA?fuzlu AYE�xslE� sA�hbE�tdE� mA�vqelE�rinizi mA?dafiE� edin. PlanlarA�nA�zA� reallaAYdA�rA�n, baAYladA�AYA�nA�z iAYlE�ri baAYa vurun. VaxtA�nA�zA� hE�dE�r yerE� sE�rf etmE�yin, A�A?nki saatlar keA�dikcE� mE�nfi tE�mayA?llE�rin tE�siri gA?clE�nE�cE�k. Enerji resurslarA�nA�z isE� tA?kE�nmE�yE� baAYlayA�r.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda ciddi, bA�yA?k miqyaslA� iAYE� baAYlamayA�n. YaxA�nlarA�nA�zla dil tapA�n. A�AYgA?zar tE�maslarda A�E�tinliklE�r formalaAYA�r.
AxAYam saatlarA�nA� istirahE�tE� hE�sr edin.
QA�z – gA?nA?n ilk yarA�sA� uAYursuz olacaq. YaxA�n E�trafA�nA�zdakA� insanlarla tE�maslarda problemlE�r yaranacaq. SE�rt vE� aqressiv davranmayA�n. MaliyyE� A�E�tinliklE�ri, planlaAYdA�rA�lmamA�AY xE�rclE�r istsina deyil.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda maliyyE� vE�saitindE�n mE�ntiqlE� yararlanA�n. YaxA�n E�trafA�nA�zdakA� insanlarA�n E�mE�llE�rinE� gA�rE� mE�suliyyE�ti boynunuza gA�tA?rmE�yin. AilE� A?zvlE�rinizin problemlE�rini hE�ll edin.
A�AYlE�rinizdE� qayda yaradA�n.
AxAYam saatlarA�nda kiA�ik hE�diyyE�lE�r, xoAY sA?rprizlE�r ola bilE�r.
TE�rE�zi – mE�nfi tE�mayA?llE�rin tE�siri gA?clA? olsa da, gA?n A?midsiz deyil. QarAYA�nA�za dA?rA?st vE� real mE�qsE�dlE�r qoyun. BelE�dE� vaxtA�nA�zla yanaAYA�, qA?vvE�nizE� dE� qE�naE�t edE� bilE�rsiniz.
PlanlarA�n bir qismini nA?fuzlu AYE�xsin yardA�mA� vE� ya tE�siri ilE� hE�ll edE� bilE�rsiniz. Amma hE�min AYE�xs bundan sonra da iAYlE�rinizE� mA?daxilE� edE�cE�k. A�ox xoAYagE�lmE�z, arzuolunmaz vE�ziyyE�tlE�r alA�nacaq.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda alA�AY-veriAY etmE�k, AYA?bhE�li biznes layihE�lE�rE� qatA�lmaq, pul yatA�rmaq mE�slE�hE�t deyil.
PlanlaAYdA�rA�lmamA�AY gE�lir istisna deyil. ??ldE� etdiyiniz pulu israf etmE�yin.
A�ntuisiyanA�za gA?vE�nin. Onun iAYarE�lE�ri yaxA�n E�trafA�nA�zdakA� insanlarA�n mE�slE�hE�tlE�rindE�n daha tez vE� mE�ntiqidir.
??qrE�b – mA?sbE�t tE�mayA?llE�rin tE�sirindE�n yararlanaraq baAYladA�AYA�nA�z iAYlE�ri baAYa vurun. A�radE�, qE�tiyyE�t vE� E�zm A�nE�mlidir. Onlar olmadan ciddi uAYur E�ldE� etmE�yE�cE�ksiniz.
A�lkin iAYgA?zar danA�AYA�qlar aparmaq, iAY yerinin dE�yiAYdirilmE�si ilE� baAYlA� mE�sE�lE�lE�ri mA?zakirE� etmE�k olar. Lakin yekun qE�rar qE�bul etmE�yE� tE�lE�smE�yin. Az sonra niyyE�tlE�rinizdE� dE�yiAYikliklE�rE� sE�bE�b ola bilE�cE�k mE�lumat alacaqsA�nA�z.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda ehtiyatlA� olun. AlE�t vE� avadanlA�qlarla A�alA�AYanda diqqE�tli davranA�n. SA?kan arxasA�nda uzaq sE�fE�rlE�rE� yollanmaq mE�slE�hE�t deyil.
Oxatan – siyasi vE� ictimai prolseslE�rE� maraq arta bilE�r. ??sl dE�yE�rlE�r, E�dalE�t uAYrunda sE�ylE�rinizi E�sirgE�mE�dE�n mA?barizE�yE� baAYlamaq istE�yirsiniz. GA?clA? rE�qiblE� qarAYA�laAYanda belE�, geri A�E�kilmE�yin. Ona qalib gE�lE� bilE�rsiniz. QE�lE�bE�yE� A�zA?nA?z dE� tE�E�ccA?blE�nE�cE�ksiniz.
QarAYA�nA�za qoyduAYunuz mE�qsE�dE� A�atmaq A?A�A?n gA?nA?n ikinci yarA�sA�nda maksimum sE�y gA�stE�rin.
A�AYdE� vE� evdE� mA?naqiAYE� istisna deyil. Problemin ciddilE�AYmE�sinE� imkan vermE�yin, sE�mimi vE� soyuqqanlA� olun.
YaAYlA� qohumlarla mA?nasibE�tlE�rdE� problemlE�r yaranacaq.
OAYlaq – dA?AYE�rli vE� mE�hsuldar gA?ndA?r. ??vvE�llE�r A�A�zmE�yE� cE�sarE�t etmE�diyiniz problemlE�rin A�hdE�sindE�n gE�lE�cE�ksiniz. PeAYE�kar fE�aliyyE�t mA?stE�visindE� E�mE�kdaAYlA�qla baAYlA� gA�zlE�nilmE�z tE�kliflE�r alacaqsA�nA�z. A�AY yerinizi dE�yiAYmE�k barE�dE� dA?AYA?nE� bilE�rsiniz. Daha maraqlA�, maaAYA� A�ox olan iAY arayA�rsA�nA�z.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda cE�sarE�tli ideya vE� fikirlE�ri reallaAYdA�rmaq, eksperimentlE�r aparmaq olar.
AzE�xsi mA?nasibE�tlE�rdE� tE�AYE�bbA?skar olun. RE�AYbE�t bE�slE�diyiniz insana doAYru ilk addA�m atsanA�z, yaxAYA�lA�AYa doAYru kA�klA? dE�yiAYikliklE�rE� baAYlaya bilE�rsiniz.
AxAYam saatlarA�nA� yaxA�nlarA�nA�zA�n yanA�nda keA�irin.
DolA�a – mA?sbE�t tE�mayA?llE�rin tE�siri gA?clA?dA?r. GA?n uAYurlu alA�nacaq. A�AYgA?zar danA�AYA�qlar mE�hsuldar olacaq. Sizi istE�nilE�n situasiyada dE�stE�klE�mE�yE� hazA�r insanla qarAYA�laAYacaqsA�nA�z. NA?fuzlu hami dE� ola bilE�r. O, qarAYA�laAYdA�AYA�nA�z bir sA�ra prolemlE�ri A�zA? hE�ll edE�cE�k.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda anlaAYma vE� ya mA?qavilE�yE� nail olmaq, mA?hA?m sE�nE�d imzalamaq olar.
AzE�xsi mA?nasibE�tlE�r baxA�mA�ndan da E�lveriAYli zamandA�r. PlanlarA�, hE�y??canlarA� vE� niyyE�tlE�rini sizinlE� bA�lA?AYmE�k istE�mE�yE�n insanla davranA�AY modelindE�n intuisiyanA�z xE�bE�r verE�cE�k.
AxAYam saatlarA�nA� yaxA�nlarA�nA�zla keA�irin.
BalA�qlar – gA?n gA�zlE�diyinizdE�n dE� uAYurlu olacaq. Bel baAYlamadA�AYA�nA�z iAYlE�rdE� uAYur E�ldE� edE� bilE�rsiniz. XoAY sA?rprizlE�r, qE�fil kE�AYflE�r ola bilE�r. A�AYdE� hE�mkarlarla fikir ayrA�lA�qlarA� vE� ixtilaflarA� aradan qaldA�racaq, son vaxtlar dil tapa bilmE�diyiniz insanlarla mA?nasibE�tlE�ri normallaAYdA�racaqsA�nA�z.
GA?nA?n ikinci yarA�sA�nda peAYE�kar mA�vqelE�rinizi mA�hkE�mlE�ndirmE�yi unutmayA�n.
GE�lirlE�r, gE�lir mE�nbE�lE�ri arta bilE�r. AlA�AY-veriAY A?A�A?n E�lveriAYli gA?ndA?r.
AxAYam saatlarA�nda xA?susilE� diqqE�tli olun.

    Oxunma sayı (10)

Pin It

Şərh üçün bağlıdır.